โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สวนป่านาบุญ 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสาธารณสุข อำเภอเมืองเขต 2 (จังหวัดขอนแก่น)

เมื่อวันที่ 9 และ 12 มกราคม 2567 สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยและจิตอาสามูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อการพัฒนาศักยภาพแกนนำสาธารณสุข อำเภอเมืองเขต 2 (จังหวัดขอนแก่น ) ณ สวนป่านาบุญ 1 อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร

คณะศึกษาดูงานแต่ละรุ่นมีสมาชิกประมาณ 150 ท่าน สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมให้การต้อนรับด้วยน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น และให้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพด้วยเทคนิค 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เพื่อให้แกนนำสาธารณสุขมีแนวทางในการดูแลสุขภาพ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

  • เพื่อการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลตัวเองและประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก
  • เพื่อให้แกนนำสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงาน ประสานเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในการทำงานด้านสาธารณสุข
  • เพื่อให้แกนนำสาธารณสุขมีแนวทาง แบบอย่างในการดำเนินงานการดูแลประชาชนกับการแพทย์ทางเลือก แนวทางแพทย์วิถีธรรม

บรรยากาศการต้อนรับคณะศึกษาดูงานทั้ง 2 รุ่น มีความสุข สงบ อบอุ่น เบิกบาน ยินดี และมีความเป็นพี่เป็นน้อง ก่อนกลับคณะศึกษาดูงานได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากร้านค้ากองบุญสวนป่านาบุญ 1 และจะนำเทคนิคและองค์ความรู้ไปปฏิบัติต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง