โครงการพัฒนาบุคลากรพรรคสัมมาธิปไตย ตามนโยบาย “สร้างคนดีสู่สังคม”

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรพรรคสัมมาธิปไตย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารพรรค คณะกรรมการสาขาพรรคทุกสาขา และตัวแทนจังหวัดทุกจังหวัด ทั้งที่จบการศึกษาแล้ว และกำลังศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ร่วมกันไปกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวอโศกบุญนิยม และชาวพรรคสัมมาธิปไตย รวมถึงเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมะของพ่อครู ณ เฮือนศูนย์สูญ บวรราชธานีอโศก อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

ในโครงการครั้งนี้มีกิจกรรมการสนทนากลุ่มเพื่อสร้างพลังในการเรียน นำโดย ดร.นิตยากรณ์ ปทุมวัน เลขาธิการพรรคสัมมาธิปไตย และผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และตอบปัญหาข้อซักถามของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ ทั้งปัญหางานนอก (การเรียนและการทำวิจัย) ในการพัฒนาหัวข้อวิจัย การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย การรวบรวมข้อมูลการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการเรียบเรียบเนื้อหาต่างๆ และช่วยกันแก้ปัญหางานใน (จิตวิญญาณ) คือ ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นในเรื่องต่างๆ ที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจ ไม่มีความสุขในการเรียน และทำให้งานวิจัยไม่ก้าวหน้า

บรรยากาศการสนทนากลุ่มเต็มไปด้วยความเบิกบาน แจ่มใส ฮึกเหิม และมีพลัง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง