โครงการอบรมของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

พรรคสัมมาธิปไตยร่วมโครงการอบรมของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด

คณะกรรมการบริหารพรรคสัมมาธิปไตย และคณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จ.เชียงใหม่ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  1. คุณผ่องไพรธรรม กล้าจน (เหรัญญิกพรรค)
  2. คุณลักขณา แซ่โซ้ว (หัวหน้าสาขาพรรค)
  3. คุณดินแสงธรรม กล้าจน (เลขานุการสาขาพรรค)
  4. คุณเสริมศรี ชวานิสากุล (รองเลขานุการสาขาพรรค)
  5. คุณวรรณา พลรบ (เหรัญญิกสาขาพรรค)
  6. คุณสันทนา ประวงศ์ (นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค)

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ภาคเหนือ รุ่นที่ 4 โดยกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมทำให้พวกเราได้เรียนรู้กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง และได้รับความรู้ในเรื่องการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งทำให้พวกเราสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบการดำเนินงานของพรรค และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้นในปี 2567 ต่อไป

บรรยากาศในการอบรมมีความเป็นกันเอง ไม่เครียด และสนุกสนานในการเรียนรู้ รูปแบบกิจกรรมสามารถทำให้ทุกคนที่แม้จะมาจากต่างพรรค ต่างพื้นที่ หรือแม้แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ กกต. เอง ได้เข้าใจเป้าหมายของ กกต. ว่าต้องการสนับสนุนให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมได้อย่างถูกต้องถูกธรรม และนำไปสู่ความเป็นสถาบันทางการเมืองได้อย่างแท้จริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง