กกต. ตรวจเยี่ยมพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 10.20 น. เจ้าหน้าที่โครงการตรวจติดตามและนิเทศสาขาพรรคการเมืองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 ท่าน คือ ว่าที่ ร.ต. ณัฐกูร กันทรัญ และ น.ส. ณัฐดานต์ ตาคำ ได้มาตรวจเยี่ยมพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการพรรคฯ และสมาชิกพรรคฯ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายวรพงศ์ ศรีจันทร์ดร รองหัวหน้าสาขาพรรคสัมมาธิปไตย และ นางสนทยา กันทะมูล โฆษกสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการสาขาพรรค เลขที่ 280 หมู่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนลานนาอโศก

การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง) ได้ทำการตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการพรรค ได้สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปจำนวนสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวน 669 รายชื่อ ณ ปัจจุบัน และรายงานการดำเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน เช่น กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ที่ให้ความรู้การดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนกับสมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป กิจกรรมผลิตอาหารไร้สารพิษของสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยภายในชุมชนลานนาอโศก กิจกรรมวันบวรทุกวันเสาร์ ผลิตคนดีสู่สังคมของชุมชนลานนาอโศกร่วมกับพรรคสัมมาธิปไตย ตามนโยบายของพรรค

บรรยากาศการตรวจเยี่ยมพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เป็นไปด้วยดี เจ้าหน้าที่กกต. ได้ขอบคุณในการให้การต้อนรับและได้แสดงความยินดีที่จะกลับมาตรวจเยี่ยมอีกในครั้งต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง