เกี่ยวกับเรา

พรรคสัมมาธิปไตย นำโดยอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน (หัวหน้าพรรค) เป็นพรรคที่รวมพลคนมีศีล มารวมแรงรวมใจ เสียสละเพื่อสังคม สมาชิกพรรคมีคุณธรรมอย่างน้อย ตั้งใจลดละอบายมุข

ภาพเครื่องหมายและความหมาย
“พรรคสัมมาธิปไตย”

ใบโพธิ์

เลข ๐

หมายถึง โลกุตระ
คือ สูญ (ไม่มี) การดับสิ้นไปของกิเลส

เลข ๑

หมายถึง โลกวิทู คือ การศึกษา เรียนรู้
การอยู่ร่วมกับสังคม

เลข ๒

หมายถึง โลกานุกัมปายะ คือ การขยาย
การเสียสละ ช่วยเหลือสังคม
(เป็นผู้อนุเคราะห์โลก)

โพธิ์

หมายถึง โพธิ คือ การตรัสรู้

กดดูความหมายของสัญลักษณ์โลโก้ ตามเครื่องหมายวงกลมเล็ก

การเมืองโลกุตระ พรรคสัมมาธิปไตย

“คนธรรมะทำไมมาทำการเมือง เพราะคนธรรมะเป็นคนดี มาทำการเมือง การเมืองก็จะดี จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อทุกชีวิต แต่ถ้าคนไม่มีธรรมะ คนไม่ดี มาทำการเมือง การเมืองก็จะไม่ดี ก็จะเป็นโทษที่สุดต่อทุกชีวิต”

“พรรคสัมมาธิปไตยจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่ได้รับเลือกตั้งจะได้รับตำแหน่งหรือไม่ได้รับตำแหน่งเราก็จะทำดีต่อไปไม่หยุดยั้ง นั่นคือการเมืองโลกุตระการเมืองที่มีคุณค่าประเสริฐ บริสุทธิ์ อย่างแท้จริง”

อาจารย์หมอเขียว
ดร.ใจเพชร กล้าจน
หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตย

นโยบายพรรค

ส่งเสริมการสร้าง
อาหารไร้สารพิษ
ชีวิตสุขภาพดี
มีเศรษฐกิจมั่นคง
มุ่งตรงพลังงานพึ่งตน
สร้างคนดีให้สังคม