นิรโทษกรรม ต้องไม่รวม ม.112-ทุจริต-อาญาร้ายแรง

พรรคสัมมาธิปไตยสนับสนุนระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อเป็นการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ทรงเป็นสัญลักษณ์และศูนย์รวมจิตใจของชาติ ผู้ใดจะละเมิดมิได้

ปัจจุบันมีกระแสการสร้างความแตกแยกในสังคมไทยระลอกใหม่ นักการเมืองบางส่วนในรัฐสภาได้พยายามผลักดันวาระเสนอร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมแบบเหมารวม ที่พ่วงบรรจุเรื่องการนิรโทษกรรมแก่คนทำผิดกฎหมายอาญามาตรา 112 (การหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์) การทุจริตคอร์รัปชัน และการทำผิดอาญาต่อบุคคลอย่างร้ายแรง เช่น การทำร้ายบุคคลอื่นถึงแก่ความตาย การกระทำผิดอาญาร้ายแรงเฉพาะบุคคล

พรรคสัมมาธิปไตยขอร่วมคัดค้าน ร่างพ.ร.บ. นิรโทษกรรมเหมารวมฉบับนี้ ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องทุกท่านร่วมแสดงออก ส่งเสียงหรือภาพผ่านสื่อต่างๆ ให้รัฐบาลรับรู้ถึงจุดยืนของเรา เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นเสาหลักการปกครองของประเทศ ให้มีความมั่นคงแข็งแรงดำรงอยู่คู่ประเทศไทย และสร้างความสามัคคีปรองดองและความสงบสุขของคนในชาติอย่างแท้จริง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง