หมายถึงศิลปะในการดำรงชีวิตแบบพุทธ คือ เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานอย่างดีแท้ อย่างถูกตรงสัจจะแท้ มีความครบพร้อมทั้งสาระศิลป์และสุนทรียศิลป์

ชาวกองทัพธรรมกำลังฝึกฝนอยู่ จากเหตุการณ์จริงที่กำลังดำเนินอยู่ในสังคมเมืองไทยขณะนี้ มีการแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนคนไทยที่รักความยุติธรรม จึงต้องลุกขึ้นชี้ชัดจริงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ เพื่อการแก้ไขพฤติกรรมบ่อนทำลายสถาบันยุติธรรมแห่งชาติ

การสื่ออย่างชัดจริงด้วยคำพูดแรงเท่าใดก็ได้ เพราะรู้ชัดรู้จริง เข้มข้นด้วยสาระ ที่ได้สัดส่วนกับสุนทรียะ แต่ต้องไม่หยาบคาย ตามปณิธานอย่างแน่วแน่ในหลักการ Neo-protest การชุมนุมประท้วงแนวใหม่ สงบ สันติ อหิงสา ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ คมลึก แม่นประเด็น

เราทำงานเพื่อมวลมนุษยชาติ ด้วยใจที่เอื้ออาทร ปรารถนาดีต่อทุก ๆ ชีวิต ด้วยบรรยากาศผูกมิตร นี้เป็นสุนทรียศิลป์ที่กลมกลืน เป็นหนึ่งเดียวกับสาระสัจจะที่กำลังสื่ออยู่ด้วยศิลปะในการทำหน้าที่พลเมืองดีแบบอาริยะชน

จางคลาย
9 มีนาคม 2567
สะพานชมัยมรุเชฐ กรุงเทพมหานคร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง