ประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรค ณ บวรราชธานีอโศก วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี ณ บวรราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 พรรคสัมมาธิปไตยสาขาจังหวัดอุบลรารชธานีได้จัดการประชุมใหญ่สามัญขึ้น การประชุมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหารพรรคสัมมาธิปไตย คณะกรรมการสาขาและสมาชิกมาร่วมประชุมพร้อมกัน

บรรยากาศในการประชุมเริ่มจากการแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองการประชุมในครั้งที่ผ่านมา ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการสาขาได้รายงานการดำเนินกิจกรรมในรอบปี 2566 และกิจกรรมในช่วงต้นปี 2567 ซึ่งสมาชิกพรรคให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วย การประชุมครั้งนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความผาสุก อบอุ่น และคึกคักจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ในการประชุมครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ กกต. เข้าร่วมสังเกตการณ์ 2 ท่าน และมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมการประชุม 260 ท่าน

พรรคสัมมาธิปไตยยังคงส่งเสริมนโยบาย 5 ข้อที่เป็นจุดยืนของพรรค เดินหน้าเผยแพร่ความจริงและแนวคิดการเมืองโลกุตระอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อสร้างคนดีให้เป็นพลังของสังคมและมาช่วยกันทำการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนร่วมกันสืบไป