ค่ายสุขภาพที่วัดสนธิ์ สุราษฎร์ธานี เน้นการลงมือปฏิบัติทำอาหารสุขภาพด้วยตนเอง ผู้เข้าค่ายได้เข้ากลุ่มร่วมกันทำอาหารถึง 3 วัน

วันที่ 16-20 มกราคม 2567 พรรคสัมมาธิปไตยร่วมกับมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย โดยสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 5 วัน ณ วัดสนธิ์ ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนครั้งนี้ มีประชาชนลงทะเบียนเข้าอบรมทั้งหมด 84 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 61-70 ปี จำนวน 44 คน และเป็นผู้ที่เข้าอบรมเป็นครั้งแรก 46 คน มีจิตอาสามาร่วมกันบำเพ็ญ 45 คน และมีผู้สมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตย 21 คน

เนื่องจากอาจารย์หมอเขียว หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตย ติดภารกิจในการเตรียมงานกสิกรรมที่ชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี จึงไม่สามารถมาบรรยายในค่ายได้ตามแผนที่วางไว้ แต่ท่านก็ได้สละเวลามาพบและบรรยายให้พี่น้องผู้เข้าค่ายฟังทุกวัน ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) รวมทั้งได้ตอบปัญหาข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้เข้าค่ายในวันสุดท้ายของค่ายด้วย

นอกจากนี้ รูปแบบการจัดอบรมในค่ายครั้งนี้ยังได้เน้นความสำคัญในการให้ผู้เข้าค่ายได้ปฏิบัติจริงในเรื่องการทำอาหารสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมด้วย โดยผู้เข้าค่ายจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 15-20 คน และเข้าฐานครัวร่วมกันทำอาหารเมนูต่าง ๆ ด้วยกัน โดยในแต่ละกลุ่มจะมีแม่ครัวจิตอาสาฯ เป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำในระหว่างการปฏิบัติ ทำเช่นนี้ 3 วันต่อเนื่องกัน คือตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 4 ของค่าย กิจกรรมนี้ได้ผลตอบรับจากผู้เข้าค่ายเป็นอย่างดี ส่วนใหญ่รู้สึกว่าได้ประโยชน์และเกิดความมั่นใจในการทำอาหารสุขภาพเองที่บ้านมากขึ้นด้วย

วันสุดท้ายของค่าย หลังจากฟังรายการ “ตอบปัญหาเพิ่มปัญญาพาพ้นทุกข์” จากอาจารย์หมอเขียวผ่านระบบออนไลน์แล้ว ก็มีการรวมพลล้อมวงร่วมกันร้องเพลง “แรงใจเพื่อมวลชน” และเปิดตลาดวิถีธรรมต่อเนื่องกันไปเลย บรรยากาศของตลาดก็คึกคักพอสมควร มีอาหาร ขนม และสินค้าต่าง ๆ ที่จิตอาสาคัดเลือกมาจำหน่ายในราคาขาดทุนหลายอย่าง รวมทั้งมีการขายและแจกเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าด้วย กิจกรรมตลาดวิถีธรรมเป็นกิจกรรมปิดท้ายของค่ายสุขภาพที่จะให้จิตอาสาฯ และผู้เข้าค่ายได้เรียนรู้ระบบเศรษฐกิจพึ่งตนและการมีน้ำใจเกื้อกูลแบ่งปันกัน อันจะเป็นแนวทางของความอยู่รอดที่แท้จริงของสังคม