ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนป่านาบุญ 2

ผู้เข้าค่ายประทับใจกิจกรรมบิณฑบาตและการเปิดตลาดวิถีธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ.2566

พรรคสัมมาธิปไตย ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเครือข่ายภาคใต้ จัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม กสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียง ณ สวนป่านาบุญ 2 อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 8-12 ธันวาคม พ.ศ.2566

อาจารย์หมอเขียว ดร. ใจเพชร กล้าจน หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตย ได้นำพาผู้เข้าอบรมเรียนรู้ปฏิบัติ ฝึกฝนการดูแลสุขภาพพึ่งตน การทำอาหารให้เป็นยา การสร้างอาหารไร้สารพิษ เรียนรู้การทำกสิกรรมไร้สารพิษ รูปแบบ “โคกหลุมพอเพียง” ซึ่งเป็นการทำกสิกรรมที่วางระบบน้ำให้ประหยัด ไม่ต้องรดน้ำบ่อย ใช้อินทรียวัตถุในพื้นที่มาเป็นปุ๋ย อีกทั้งยังสามารถปลูกพืชผักได้หลากหลาย ตอบโจทย์การทำกสิกรรมได้ทุกสภาพพื้นดิน ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง จนมีเสียงสะท้อนมาว่า การมาเรียนรู้แบบนี้ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น สามารถนำไปปรับใช้กับองค์ประกอบที่มีอยู่แล้วให้เกิดผลได้จริง

นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการใช้เครื่องตัดหญ้าไฟแดด (ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้ด้วยไฟจากโซลาร์เซลล์ได้) นอกจากจะได้หญ้าเป็นปุ๋ยแล้ว ยังเป็นการใช้พลังงานสะอาด ช่วยให้ประหยัดได้อย่างมาก ผู้เข้าค่ายบอกว่าใช้ง่ายมาก การใช้พลังงานพึ่งตน คือ ไฟฟรีจากไฟแดด เป็นพลังงานที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่สร้างมลภาวะ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เลื่อยตัดไม้ เครื่องสูบน้ำ หม้อหุงข้าว พัดลม เป็นต้น

การอบรมในค่ายสุขภาพฯ ยังเป็นการสร้างคนดีสู่สังคมด้วย คือการที่ผู้เข้าค่ายมารักษาศีล รับประทานอาหารสุขภาพ ไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่มีการฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สัตว์อื่น เรียนรู้ยา 9 เม็ด หรือเทคนิค 9 ข้อในการดูแลสุขภาพ สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการเป็นหมอดูแลตัวเอง มาพึ่งตนเองเป็นหลัก พึ่งผู้อื่นเป็นรอง อีกทั้งยังพร้อมแบ่งปันเกื้อกูลกันในตลาดวิถีธรรม ซึ่งเป็นตลาดที่ขาย “ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ” มีสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันขายในราคาบุญนิยม 4 ระดับ คือ
1. ขายต่ำกว่าท้องตลาด
2. ขายเท่าทุน
3. ขายขาดทุน
4. แจกฟรี

ค่ายครั้งนี้ มีท่านสมณะจากพุทธสถานทะเลธรรม จังหวัดตรัง มาให้ธรรมะกับผู้เข้าอบรมด้วย มีผู้เข้าอบรมจำนวน 170 คน ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 61-70 ปี มีทั้งผู้เคยเข้าค่ายมาก่อนและมาเป็นครั้งแรก มีจิตอาสามาร่วมบำเพ็ญจำนวน 80 คน มีผู้สมัครสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยใหม่ จำนวน 57 คน

ในวันสุดท้ายมีการเปิดใจจากผู้เข้าอบรม ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้ มีสุขภาพดีขึ้น สบาย เบากาย มีกำลัง สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ๆ ได้รับความผาสุกทั้งทางกายและใจตามกำลังของตนที่สามารถทำได้ มีความประทับใจกับการเปิดกิจกรรม “ตลาดวิถีธรรม” โดยเฉพาะมีสมณะมาบิณฑบาตที่ตลาดวิถีธรรมด้วย และมีข้อเสนอแนะให้พรรคสัมมาธิปไตยขับเคลื่อนนโยบาย “สร้างชีวิตสุขภาพดี” ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมในวงกว้างต่อไป