ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 สมาชิกเข้าร่วม 428 คน หัวหน้าพรรคกล่าว “เราเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวที่เต็มไปด้วยนักเสียสละมากที่สุด”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 พรรคสัมมาธิปไตยได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ เฮือนศูนย์สูญ บวรราชธานีอโศก ต. บุ่งไหม อ. วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี

เวลาประมาณ 6.00 น. เริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมบริหารพรรค กรรมการสาขาพรรค ตัวแทนพรรคสัมมาธิปไตยประจำจังหวัด และสมาชิกพรรคเข้าร่วมการประชุมจำนวน 428 คน ซึ่งมีวาระการประชุม ดังนี้

  1. นำเสนอการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในรอบปี 2566
  2. พิจารณาโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ปี 2567
  3. พิจารณาแผนงาน/โครงการกิจกรรมการเมือง ปี 2568
  4. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)
  5. กิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ สัมมาธิปไตย

ดร. ใจเพชร กล้าจน หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตย ได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ดร. นิตยาภรณ์ ปทุมวัน เลขาธิการพรรค และ ดร. ผุสดี เจริญไวยเจตน์ รองเลขาธิการพรรค นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในรอบปี 2566 และเรื่องอื่่นๆ

ทั้งนี้ในระหว่างการประชุม สมาชิกพรรคได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและยกมือรับรองการประชุมเป็นระยะๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

ก่อนจบการประชุม ดร. ใจเพชร กล้าจน หัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตย ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรค เพราะพรรคการเมืองส่วนใหญ่ใช้เงินจำนวนมากในการตั้งพรรค หาคนเสียสละยากมากและต้องจ้างคนมาประชุม แต่พรรคสัมมาธิปไตยไม่ต้องจ้าง ทุุกคนเสียสละ มีน้ำใจมาหลอมรวมพลังกัน….“เราคือพรรคการเมืองพรรคเดียวที่เต็มไปด้วยนักเสียสละมากที่สุด”

ขอขอบคุณสมาชิกพรรคและทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ ให้การดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคสัมมาธิปไตยในครั้งนี้ผ่านได้ด้วยดี