การประชุมใหญ่สามัญ สาขากรุงเทพมหานครประจำปี 2567

ผ่านไปแล้วด้วยความเรียบร้อยกับการประชุมใหญ่สามัญพรรคสัมมาธิปไตย สาขากรุงเทพมหานครประจำปี 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ บริเวณลานทราย นวมินทร์ 46 (สันติอโศก) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 10.00 น. เริ่มการประชุมโดยประธานการประชุม น.ส.ยลศิริ ดำช่วย หัวหน้าสาขาพรรคสัมมาธิปไตย ประจำกรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชุมตามวาระ เริ่มตั้งแต่เวลา 10:00-10:45 น. (45นาที)

วาระการประชุมในครั้งนี้ มี 3 วาระ ดังนี้

1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. การรับรองการประชุม และ
3. เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 พิจารณากิจกรรมในรอบปี 2566
3.2 พิจารณาโครงการที่จำดำเนินกิจกรรมการเมืองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ปี 2567

ทั้งนี้ในการประชุม มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. เข้าร่วมสังเกตการณ์ ระหว่างการประชุมมีสมาชิกพรรคได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย

หลังจบการประชุม ท่านหัวหน้าพรรค ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ได้พบปะสมาชิกหลังจบวาระการประชุมตั้งแต่เวลา 10:45-12:45 น.(2 ช.ม.)

มีสมาชิกพรรคที่มีทะเบียนบ้านกรุงเทพฯ จำนวน 186 คน เป็นผู้สังเกตุการณ์จากจังหวัดอื่น ๆ 93 คน รวมจำนวนทั้งหมด 279 คน

ทุกฝ่ายให้ความร่วมไม้ร่วมมือกัน การประชุมผ่านไปด้วยดี ขอขอบคุณสมาชิกพรรคและผู้ที่สนใจทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมพรรคสัมมาธิปไตยในครั้งนี้