การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย

การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย 1 จังหวัดอุบล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2566 มีการจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย ลำดับที่ 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารเอนกประสงค์ สวนป่านาบุญ 2 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 544 คน สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมจำนวน 121 คน

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำนวน 11 คน ดังนี้

 1. นางโสภา  หนำคอก  ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาพรรค”
 2. นางสาวสำรวย  นาคะนนท์ ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 3. นางประเสริฐ  รัตนโชเต ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 4. นายประยูร  ทองโกมล ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 5. นางนปภา  รัตนวงศา ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการสาขาพรรค”
 6. นางสุภาพร  แสงสุวรรณโณ  ดำรงตำแหน่ง “รองเลขานุการสาขาพรรค”
 7. นางนงเยาว์  หาญชาญสิน ดำรงตำแหน่ง “รองเลขานุการสาขาพรรค”
 8. นางสุรัตน์  โกฏิรัตน์ ดำรงตำแหน่ง “รองเลขานุการสาขาพรรค”
 9. นางสาคร  รอดรัตน์  ดำรงตำแหน่ง “เหรัญญิกสาขาพรรค” 
 10. ดร.สำรวม แก้วแกมจันทร์ ดำรงตำแหน่ง “นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค”
 11. นางเอมอร  ศรีทองฉิม  ดำรงตำแหน่ง “โฆษกสาขาพรรค”

ที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดนครศรีธรรมราชคือบ้านเลขที่ 140/1  หมู่ 8 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2566 มีการจัดตั้งสาขาพรรค สัมมาธิปไตย ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาทำธรรม พุทธสถานลานนาอโศก หมู่ที่ 4  ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 

สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 540 คน สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 134 คน

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9 คน

 1. แพทย์หญิงลักขณา แซ่โซ้ว ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาพรรค”
 2. นายวรพงค์  ศรีจันทร์ดร ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 3. นายจรัญ  บุญมี ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 4. นางสาวดินแสงธรรม กล้าจน ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการสาขาพรรค”
 5. นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล ดำรงตำแหน่ง “รองเลขานุการสาขาพรรค”
 6. นางสาวแสงอรุณ  สังคมศิลป์ ดำรงตำแหน่ง “รองเลขานุการสาขาพรรค”
 7. นางสาววรรณา  พลรบ  ดำรงตำแหน่ง “เหรัญญิกสาขาพรรค”
 8. นางสาวสันทนา  ประวงศ์ ดำรงตำแหน่ง “นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค”
 9. นางสนทยา  กันทะมูล  ดำรงตำแหน่ง “โฆษกสาขาพรรค”

ที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ คือบ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50210 โทรศัพท์ 065-291-9014


เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย ลำดับที่ 3 จังหวัดกรุงเทพฯ  ณ ลานทรายหน้าน้ำตก บวรสันติอโศก แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม จ.กรุงเทพฯ

สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 691 ท่าน สมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 193 ท่าน และมีผู้สังเกตการณ์จากสมาชิกพรรคจังหวัดอื่น  99 ท่าน

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดกรุงเทพฯ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

 1. นางสาวยลศิริ ดำช่วย  ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาพรรค”
 2. นางสาวกิ่งแก้ว ฉัตรมณีวัฒนา  ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 3. นายใจเด็ด  ชาวหินฟ้า  ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 4. นายพลัฏฐ์  รัตนวชิรินทร์  ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 5. นางสาวจาริณี กวีวิวิธชัย  ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการสาขาพรรค”
 6. นางสาวพรทิพย์  ศิริโชติ  ดำรงตำแหน่ง “รองเลขานุการสาขาพรรค”
 7. นางเรือนแก้ว สว่างวงษ์  ดำรงตำแหน่ง “นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค”
 8. นางเครือแก้ว คุณะวัฒนา  ดำรงตำแหน่ง  “เหรัญญิกสาขาพรรค”
 9. นางสาวพันธุ์ทิพา นุชทิม  ดำรงตำแหน่ง “โฆษกสาขาพรรค”

ที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดกรุงเทพฯ คือ บ้านเลขที่ 67/35 ซอยนวมินทร์ 46 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10240


เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ได้มีการประชุมตั้งกรรมการและที่ทำการพรรคประจำจังหวัดสงขลา รวมพลังพรรคสัมมาธิปไตย ณ วัดวังปริง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี ภาคอีสาน

การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย 1 จังหวัดอุบล

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

 1. นางสาวเสาวนีย์ สอนอาจ ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาพรรค”
 2. พลตรี ดร.ณรงค์ คงบำรุง  ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 3. นายชัยภัทร ชุติคามี  ดำรงตำแหน่ง “รองหัวหน้าสาขาพรรค”
 4. นางรักเย็น ธรรมชาติอโศก และ นางสาวแก้วเกื้อกูล กล้าจน ดำรงตำแหน่ง “รองเลขานุการสาขาพรรค”
 5. นางเอมอร แซ่ลิ้ม  ดำรงตำแหน่ง “นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค”
 6. นางสาวพวงบุปผา หนูรัก  ดำรงตำแหน่ง  “เหรัญญิกสาขาพรรค”
 7. นางสาวธนภร ขุนจันทร์  ดำรงตำแหน่ง “โฆษกสาขาพรรค”

ที่ตั้งสำนักงานสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี ภาคอีสาน 57/1 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี


การประชุมจัดตั้งสาขาพรรคสัมมาธิปไตย จังหวัดอุบล

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 06:30 น. ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของพรรคสัมมาธิปไตย ณ เฮือนศูนย์สูญ หมู่ 10 บ้านราชธานีอโศก ตำบลบุ่งไหม อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้มาเข้าร่วมประชุม มากกว่า 600 ท่าน ได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ให้โอวาทก่อนเปิดการประชุม โดยมีวาระการประชุมคือ

 1. ประธานแจ้งนโยบายการขับเคลื่อนงานพรรคสัมมาธิปไตยให้ที่ประชุมทราบ ณ ปัจจุบันมีสมาชิกพรรค จำนวนเกิน 500 ท่าน และมีสาขาพรรค จำนวน 4 สาขาครบทั้ง 4 ภาค รวมทั้งมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2. พิจารณาแก้ไขข้อบังคับพรรคบางมาตราเพื่อให้ถูกต้องตาม พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 3. เลือกคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคสัมมาธิปไตยจำนวน 11 ท่าน มาจากคณะกรรมการบริหารพรรค 4 ท่าน หัวหน้าสาขาพรรค 4 ท่าน ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 ท่าน และเลือกคณะกรรมการบริหาร พรรคตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน  โดยวิธีการลงคะแนนลับแบบใช้บัตรเลือกตั้ง การประชุมในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ กกต. จังหวัดอุบลราชธานี มาช่วยดูแลการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ บรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความอบอุ่นช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความพร้อมเพรียง สมัครสมานสามัคคี ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยอย่างดียิ่ง